Informačná povinnosť

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zhrňuje zásady a postupy pre správu údajov www.stkjaklovce.sk.

1. Správca údajov

Správca údajov je AI s.r.o.
Adresa/korešpondenčná adresa:
Gemerská 563
049 51 Brzotín
IČO: 44 149 077

2. Spravované údaje a zúčastnené strany

Počas vašej návštevy tejto stránky dostanete anonymne ID relácie návštevníka, s ktorým Google Analytics zaznamená začiatok a koniec návštevy, ako aj navštívené stránky bez ohľadu na vaše osobné údaje. Z tohto dôvodu budú všetci noví návštevníci informovaní pri návšteve prvej stránky.

3. Účel správy údajov

Cieľ správy osobných údajov:

    identifikácia používateľa, rozlíšenie od ostatných používateľov; 

ID anonymných relácií a súbory cookie používané službou Google Analytics sa používajú na štatistické účely. Používateľ dobrovoľne súhlasí s tým, že pri registrácii budú údaje uvedené v bode 2 používať správca údajov v súlade s ustanoveniami pravidiel ochrany osobných údajov. Spracovateľ údajov spravuje informácie poskytnuté ako dôverné.

4. Trvanie spracúvania údajov

Súbory cookie vytvorené službou Google Analytics trvajú 30 dní a identifikačné čísla relácií (session ID) sa pri výstupe zo stránky automaticky odstránia.

5. Kruh dátových spracovateľov

Údaje používateľov získa spoločnosť AI s.r.o.. Správca údajov odovzdáva údaje žiadateľa dožadujúcemu orgánu zo zákona len vtedy, ak príslušný orgán má príslušný právny základ.

6. Právny základ pre ochranu osobných údajov a práva používateľa

Súhlas v zmysle článku 6 ods. 1, písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

7. Webovú stránku prevádzkuje

WebHouse, s.r.o.
Adresa: Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO: 36 743 852
Údaje sú zálohované kvôli zabezpečeniu dát.

8. Opravné prostriedky a platné právne predpisy

Ak sa používateľ domnieva, že spoločnosť AI s.r.o.  nezaobchádza s osobnými údajmi uvedenými v tomto dokumente alebo v súlade s platnými právnymi predpismi, môže uplatniť svoje práva na komisára pre ochranu údajov alebo na občianskoprávny súd alebo môže kontaktovať Úrad na Ochranu Osobných Údajov Slovenskej Republiky.

Pokiaľ ide o povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, prečítajte si nasledujúci zákon: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.